Tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao năm 2024

Số nhiệm vụ đã giao: NV
Hoàn thành đúng hạn: NV
Hoàn thành quá hạn (chậm): NV
Đang thực hiện trong hạn: NV
Đang thực hiện quá hạn: NV

(Tự động cập nhật lúc 07:00