Tình hình thực hiện nhiệm vụ UBND huyện Cam Lộ giao năm 2023

Số nhiệm vụ đã giao: NV
Hoàn thành đúng hạn: NV
Hoàn thành quá hạn (chậm): NV
Đang thực hiện trong hạn: NV
Đang thực hiện quá hạn: NV

(Tự động cập nhật lúc 07:00